phmd.pl Post?py Higieny i Medycyny Do?wiadczalnej

phmd.pl
Title: Post?py Higieny i Medycyny Do?wiadczalnej
Keywords:
Description: Post?py Higieny i Medycyny Do?wiadczalnej Instrukcje dla autorów Redakcja Rada Naukowa Strona g?ówna Numer bie??cy Tom 70 2016 Dalej >> Numery Archiwalne Tom 69, 2015 Numer Tom 68, 2014 Numer Tom 67,
phmd.pl is ranked 1627210 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,443. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. phmd.pl has 43% seo score.

phmd.pl Information

Website / Domain: phmd.pl
Website IP Address: 5.9.128.234
Domain DNS Server: dns3.home.pl,dns.home.pl,dns2.home.pl

phmd.pl Rank

Alexa Rank: 1627210
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

phmd.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,443
Daily Revenue: $17
Monthly Revenue $529
Yearly Revenue: $6,443
Daily Unique Visitors 1,624
Monthly Unique Visitors: 48,720
Yearly Unique Visitors: 592,760

phmd.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Thu, 28 Jul 2016 16:24:18 GMT
Server Apache/2.2.22

phmd.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

phmd.pl Traffic Sources Chart

phmd.pl Similar Website

Domain Site Title

phmd.pl Alexa Rank History Chart

phmd.pl aleax

phmd.pl Html To Plain Text

Post?py Higieny i Medycyny Do?wiadczalnej Instrukcje dla autorów Redakcja Rada Naukowa Strona g?ówna Numer bie??cy Tom 70 2016 Dalej >> Numery Archiwalne Tom 69, 2015 Numer Tom 68, 2014 Numer Tom 67, 2013 Numer Tom 66, 2012 Numer Tom 65, 2011 Numer Tom 64, 2010 Numer Tom 63, 2009 Numer Tom 62, 2008 Numer Tom 61, 2007 Numer Tom 60, 2006 Numer Tom 59, 2005 Numer Tom 58, 2004 Numer Tom 57, 2003 Numer 5 Numer 6 Numer 4 Numer 3 Numer 2 Numer 1 Tom 56, 2002 Numer 6 Numer 5 Numer 4 Numer 3 Numer 2 Numer 1 Od redakcji Od Redakcji PHMD - CD Historia czasopisma Wspomnienia Ludwik Hirszfeld Rudolf Weigl Adam Opolski Jan Salwa Józef Lisowski Szukaj Szukaj w: Nazwisko autora S?owo kluczowe lub fraza Tyty? artyku?u ICID J?zyk J?zyk: EnglishPolish Recenzenci Recenzenci 2004 Recenzenci 2005 Recenzenci 2006 Recenzenci 2007 Recenzenci 2008 Recenzenci 2009 Recenzenci 2010 Recenzenci 2011 Recenzenci 2012 Recenzenci 2013 Recenzenci 2014 Recenzenci 2015 Post?py Higieny i Medycyny Do?wiadczalnej zosta?y za?o?one w 1949 r. jako organ Państwowego Zak?adu Higieny. We wst?pie od redakcji jako uzasadnienie powstania pisma czytamy, i? post?py w nauce wymagaj? wspó?pracy uczonych ró?nych specjalno?ci. "Znaczenie nauk podstawowych wzros?o niepomiernie, a tym samym wzros?a konieczno?? ?ledzenia za bardzo wieloma ga??ziami wiedzy. Przekracza to jednak mo?liwo?ci nawet specjalisty. Artyku?y w czasopismach naukowych orientuj? na ogó? specjalistów, ale s? cz?sto niedost?pne, a nawet niezrozumia?e dla badaczy ga??zi pokrewnych. Zaradzi? temu mog? monografie o charakterze syntetycznym: badaczowi przynios? korzy?? podaj?c wykaz fachowego pi?miennictwa, szerszym masom czytelników dadz? przegl?d problematyki". Pierwszym redaktorem naczelnym by? prof. Ludwik Hirszfeld ówczesny przewodnicz?cy Rady Naukowej PZH. Redakcja czasopisma mie?ci?a si? od pocz?tku we Wroc?awiu, gdzie w Zak?adzie Mikrobiologii Akademii Medycznej przy ulicy Cha?ubińskiego 4 pracowa? sekretarz redakcji prof. Henryk Makower (mikrobiolog). Tom pierwszy zawiera? referaty programowe wyg?oszone na IX Zje?dzie Mikrobiologów i Epidemiologów we Wroc?awiu i na Zje?dzie RN PZH w Warszawie, który odby? si? w pa?dzierniku 1948 r. Numer otwiera?a przedmowa L. Hirszfelda, a pierwszym artyku?em w historii PHMD by?o omówienie chorób zaka?nych w Polsce autorstwa prof. Feliksa Przesmyckiego. W tomie trzecim ukaza?a si? praca "Dzia?anie akryflawiny na dro?d?e" Borisa Ephrussiego i Piotra S?onimskiego z Instytutu Genetycznego Centre National de la Recherche Scientifique i Instytutu Biologii Fizykochemicznej w Pary?u. By?a to wa?na praca, zawarto w niej wyniki czteroletnich badań nad komórkami dro?d?y, w poszukiwaniu mechanizmów ich oddychania z zastosowaniem metodyki genetycznej. "To Piotrowi S?onimskiemu i naturalnie samemu Hirszfeldowi zale?a?o, aby tej rangi francuski naukowiec, co Ephrussi, pojawi? si? w polskim wydawnictwie. W przypadku S?onimskiego po?rednio wa?ne te? by?o, ?e Wroc?aw by? lwowski w swym powojennym uniwersyteckim i ogólnie naukowym rodowodzie." [z opowie?ci o Piotrze S?onimskim: R. Jarocki, "Genetyk i historia", Rosner&Wspólnicy, Warszawa 2003, s. 170-171). Czasopismo wydawane by?o przez Państwowe Zak?ady Wydawnictw Lekarskich pocz?tkowo jako rocznik w stosunkowo du?ym nak?adzie 2000-3000 egz.. Wyj?tkowo w latach 1951 i 1953 wydano po dwa tomy (i dlatego liczba tomów PHMD jest o dwa wi?ksza ni? liczba lat wydawania czasopisma). Od tomu siódmego (1953) Post?py Higieny i Medycyny Do?wiadczalnej sta?y si? kwartalnikiem Polskiej Akademii Nauk a redakcja pracowa?a w nowo organizowanym Instytucie Immunologii i Terapii Do?wiadczalnej we Wroc?awiu. Po ?mierci L. Hirszfelda (1954) redaktorem zosta? prof. Hugon Kowarzyk - znany patofizjolog (od 1956 r.). Od 1958 r. PHMD wychodzi?y jako dwumiesi?cznik, a drugim redaktorem zosta? prof. Kazimierz Dux (patofizjolog i onkolog) zast?piony w 1963 r. przez prof. Mariana Mordarskiego (mikrobiolog). Ten ostatni zosta? redaktorem naczelnym w 1968 r. i pe?ni? t? funkcj? przez 35 lat, a? do ?mierci w 2003 r. Przez d?ugie lata (1968-1992) sekretarzem, a pó?niej zast?pc? redaktora by? prof. Henryk Matej (immunolog). Od 1974 r. redakcja mie?ci si? w nowej siedzibie Instytutu Immunologii i Terapii Do?wiadczalnej PAN przy ul. Czerskiej 12 (obecnie Rudolfa Weigla 12). W trudnych politycznie (1982 r.) i finansowo (1990 r.) latach czasopismo wydawa?o zeszyty ??czone, aby nadrobi? znaczne opó?nienia. W nast?pnych latach mo?na ju? by?o wydawa? PHMD w regularnych dwumiesi?cznych odst?pach. Upowszechnienie internetu i du?e mo?liwo?ci jakie daje elektroniczna forma przekazu zadecydowa?y o zmianie sposobu wydawania czasopisma od tomu 58 (2004 r.). Zmiana formy wydawniczej umo?liwia szerszy i ?atwiejszy dost?p do publikowanych prac. Skraca proces wydawniczy, nie ogranicza obj?to?ci prac. W grudniu 2003 roku ukaza? si? ostatni zeszyt Post?pów Higieny i Medycyny Do?wiadczalnej w postaci drukowanej. Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved. Copyright ? Post?py Higieny i Medycyny Do?wiadczalnej 2016

phmd.pl Whois

Domain Name: PHMD.PL